Učilište Mentor
| Đakovo | Osijek | Našice |

FOTONAPONI:


BESPLATNO OBRAZOVANJE

MONTER FOTONAPONSKIH SUSTAVA!

 


               

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje fotonaponskih sustav otvara nova vrata na brzo rastućem tržištu rada.

Obrazovanje je namijenjeno zaposlenim i nezaposlenim osobama te je isto za sve potpuno BESPLATNO.
Nezaposlene osobe ostvaruju i pravo na dnevnice i putne troškove za svaki dan proveden na obrazovanju.


Prijavi se ovdje:   -   Prijava

Upute za prijavu:   OVDJE
 

NAZIV MODULA:
Montiranje fotonaponskih sustava

POPIS SKUPOVA ISHODA UČENJA:
Mjerenja u instalaciji fotonaponskih sustava
Instalacija fotonaponskih sustava
Zaštita na radu i recikliranje u sustavima Sunčeve energije

MONTIRANJE FOTONAPONSKIH SUSTAVA:
Cilj modula je stjecanje znanja i vještina potrebnih za samostalno montiranje fotonaponskih sustava na siguran način. Polaznici će steći znanja o vrstama, dijelovima i karakteristikama fotonaponskih sustava, o vrstama mjerenja u instalaciji fotonaponskih sustava te o opasnostima i mjerama zaštite na poslovima montiranja fotonaposnkih sustava. Stečena teorijska znanja polaznici će praktično primijeniti za mjerenje električnih i neelektričnih veličina u fotonaponskom sustavu koristeći najmodernije instrumente i pomoćne alate. Polaznici će montirati fotonaponski sustav na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije, postavljati, spajati i puštati u pogon te nadzirati rad fotonaponskog sustava, poštivajući mjere zaštite na radu i koristeći zaštitnu opremu i zaštitna sredstva.

Učenje temeljeno na radu integrirano je u program obrazovanja uz uporabu simulacija i stvarnih projektnih zadataka iz svijeta rada. Učenje temeljeno na radu realizirat će se u specijaliziranim učionicama / praktikumu ustanove. Polaznici će u simuliranim uvjetima i situacijama prakticirati provođenje mjerenja u instalaciji, instalaciju i montiranje fotonaponskih sustava uz primjenu načela zaštite na radu. Nastavnik zadaje problemsku situaciju, a polaznici primjenom stečenih znanja i vještina, osmišljavaju i rješavaju zadani zadatak.

MJERENJA U INSTALACIJI FOTONAPONSKIH SUSTAVA:
1. Opisati osnovne pojave, zakone, pravila i veličine iz područja elektrotehnike i njihovu povezanost
2. Izmjeriti napon, jakost struje i snagu u električnom strujnom krugu
3. Izmjeriti otpor i temperaturu
4. Izmjeriti osvijetljenost površine i intenzitet svjetlosnog zračenja
5. Izmjeriti udaljenost laserskim i ultrazvučnim daljinometrom

NASTAVNE CJELINE/TEME:
• Ohmov zakon
• Mjerenje napona, jakosti struje, snage i električnog otpora
• Temperaturna ovisnost električnog otpora
• Mjerenje intenziteta osvjetljenosti površine
• Mjerenje udaljenosti

PRIMJERI VREDNOVANJA:
Zadatak 1:
Izmjeriti digitalnim i analognim instrumentom napon i jakost struje u istosmjernom i izmjeničnom strujnom krugu. U istosmjernom strujnom krugu izmjeriti snagu na trošilu pomoću ampermetra i voltmetra. U izmjeničnom strujnom krugu izmjeriti snagu trošila vatmetrom.

Zadatak 2:
Izmjeriti otpor elementa digitalnim i analognim ommetrom. Za vrijeme mjerenja otpora izmjeriti temperaturu dotičnog elementa kontaktnim i beskontaktnim mjeračem temperature.

Zadatak 3:
Izmjeriti osvijetljenost zadane površine mjeračem jakosti osvijetljenosti u rasponu 10 do 100.000 luksa te intenzitet ukupnog svjetlosnog zračenja na zadanu površinu instrumentom koji rezultate prikazuje u vatima po metru kvadratnom.

Zadatak 4:
U realnim uvjetima (nagib krova ili nagib terena) izmjeriti udaljenost između dvije točke laserskim i ultrazvučnim daljinometrom.


INSTALACIJE FOTONAPONSKIH SUSTAVA:
1. Opisati vrste i karakteristike fotonaponskih panela (amorfni, polikristalični, monokristalični)
2. Izmjeriti intenzitet osvijetljenosti, iznosa primljene energije i temperature fotonaponskog panela tokom rada na siguran način
3. Opisati vrste i karakteristike pretvarača i akumulatora u fotonaponskom sustavu
4. Odrediti faktore efikasnosti mrežnog i otočnog fotonaponskog pretvarača
5. Odrediti razloge i potrebu za bypass i string diodama unutar fotonaponskog panela
6. Povezati fotonaponska polja bifilarnim spajanjem istosmjernih vodiča zbog minimizacije štete pri atmosferskom pražnjenju na siguran način
7. Opisati vrste standardiziranih priključaka fotonaponskih panela (MC4 priključak)

Dominantan nastavni sustav u SIU Instalacija fotonaponskih sustava je učenje temeljeno na radu.

Tijekom realizacije teorijskih nastavnih sadržaja, nastavnik upoznaje polaznike s vrstama i karakteristikama fotonaponskih sustava te s postupcima postavljanja.
Aktivnost i sudjelovanje polaznika je uključeno kroz odgovore na pitanja i interpretaciju usporedivih i razumljivih praktičnih primjera s temom predavanja.
Na vježbama nastavnik prikazuje i objašnjava praktične zadatke uz demonstraciju.
Polaznici će stečena teorijska znanja primjenjivati praktično prilikom postavljanja, spajanja i puštanja u pogon fotonaponskih sustava.
Nastavnik ima ulogu mentora koji organizira i usmjerava aktivnosti polaznika s jasnim rokovima izvršavanja. Pri izvođenju praktičnih vježbi preporuča se polaznike rasporediti u parove ili timove te im odrediti uloge unutar tima.
Polaznik se postupno uvodi u svijet rada te mu se omogućuje sudjelovanje u radnome procesu u kontroliranim uvjetima sve dok ne stekne potpune kompetencije za samostalan rad.
Samostalne aktivnosti polaznika uključuju rješavanje zadanih projektnih zadataka primjenom stečenih znanja te samostalno proučavanje literature, internetskih izvora i publikacija prema preporuci nastavnika kroz koje će proširiti i produbiti svoja znanja.

NASTAVNE CJELINE/TEME:
• Vrste i karakteristike fotonaponskih panela
• Konstrukcije fotonaponskih sustava
• Električne instalacije fotonaponskih sustava
• Instalacija i montaža fotonaponskih sustava

PRIMJERI VREDNOVANJA:
Zadatak 1:
Definirati i provesti postupak ispitivanja fotonaponskog panela pri različitom osvjetljenju, kutu upada svijetlosti, teretu na izlazu, radnoj temperaturi i stupnju zasjenjenja.
Zadatak 2:
Izmjeriti korisnosti pri uključenju fotonaponskog sustava nakon sinkronizacije na električnu javnu mrežu s klasičnim mrežnim pretvaračem i bidirekcijskim pretvaračem. Kod bidirekcijskog pretvarača tokom mjerenja uključiti i kemijske akumulatore kao izvore istosmjernog dijela električnog strujnog kruga. Isti postupak provesti sa otočnim pretvaračem.
Zadatak 3:
Samostalno spojiti i pustiti u rad sklop: fotonaponski panel - DC prekidač (inventorski pretvarač - sinkronizator na mrežu) - mrežno brojilo - mreža.
Zadatak 4:
Na zadanim fotonaponskim panelima izmjeriti pojedinačne napone i pojedinačne jakosti struje s uključenim i isključenim bypass i string diodama.

ZAŠTITA NA RADU I RECIKLIRANJE U SUSTAVIMA SUNČEVE ENERGIJE
1. Primijeniti mjere zaštite od požara, zaštite od udara električne struje, zaštite od utjecaja opasnih tvari, zaštite na radu na visini
2. Demonstrirati postupke pružanja prve pomoći nakon oslobađanja iz strujnog kruga, opeklina i nakon pada s visine
3. Izvesti postavljanje zaštitne ograde pri radu na visini
4. Demonstrirati korištenje odgovarajuće zaštitne opreme u sustavima Sunčeve energije
5. Istražiti zakonsku regulativu recikliranja sustava Sunčeve energije
6. Zbrinuti otpadni materijal sustava Sunčeve energije na ekološki prihvatljiv način

Tijekom realizacije teorijskih nastavnih sadržaja, nastavnik upoznaje polaznike s mjerama zaštite na radu i opasnostima kod obavljanja poslova montiranja fotonaponskih sustava. Aktivnost i sudjelovanje polaznika je uključeno kroz odgovore na pitanja i interpretaciju usporedivih i razumljivih praktičnih primjera s temom predavanja. Na vježbama nastavnik prikazuje i objašnjava praktične zadatke uz demonstraciju. Polaznici će stečena teorijska znanja primjenjivati praktično prilikom postavljanja, spajanja i puštanja u pogon fotonaponskih sustava uz poštivanje mjera zaštite na radu. Nastavnik ima ulogu mentora koji organizira i usmjerava aktivnosti polaznika s jasnim rokovima izvršavanja. Pri izvođenju praktičnih vježbi preporuča se polaznike rasporediti u parove ili timove te im odrediti uloge unutar tima. Polaznik se postupno uvodi u svijet rada te mu se omogućuje sudjelovanje u radnome procesu u kontroliranim uvjetima sve dok ne stekne potpune kompetencije za samostalan rad. Samostalne aktivnosti polaznika uključuju rješavanje zadanih projektnih zadataka primjenom stečenih znanja te samostalno proučavanje literature, internetskih izvora i publikacija prema preporuci nastavnika kroz koje će proširiti i produbiti svoja znanja.

NASTAVNE CJELINE/TEME:
• Mjere zaštite na radu
• Izvori opasnosti
• Zaštita pri radu na visini

PRIMJERI VREDNOVANJA:
Zadatak 1:
Postaviti zaštitnu ogradu, koristiti opremu i osobna zaštitna sredstva za rad na visini i demonstrirati rad na siguran način na ravnom i kosom krovu.
Zadatak 2:
U slučaju požara na fotonaponskom sustavu postavljenom na kosom krovu opisati moguće rizike kojima bi vatrogasna ekipa mogla biti izložena.
Zadatak 3:
Demonstrirati postupak pružanja prve pomoći za osobe koje su se opekle pri radu na sustavu Sunčeve energije i pri udaru električne struje.
Zadatak 4:
Odrediti postupak recikliranja fotonaponske elektrane i način zbrinjavanja opasnih tvari sukladno zakonskoj regulativi i propisima.

• UVJETI UPISA
• Posjedovanje kvalifikacije na razini 4.1 tehničkog usmjerenja
   (sektor: Elektrotehnika i računarstvo, Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija)
• Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montiranja fotonaponskih sustava (medicina rada)

• TRAJANJE I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE:
Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje fotonaponskih sustava provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu. Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 55 sati, dijelom učenjem temeljenom na radu u trajanju od 115 sati a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 55 sati. Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

Svakom polazniku, nakon uspješno završene završne provjere, izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje fotonaponskih sustava.

Pozivamo Vas da nam se pridružite na novom poučnom putovanje kroz izobrazbu Montiranje fotonaponskih sustava.
Kontaktirajte nas...
+385 95 925 2695
uciliste.mentor@gmail.com

Youtube chanel Mentor

Prijavi se ovdje:   -   Prijava

Upute za prijavu:   OVDJE
 

Prati nas: facebook - Instagram

Do licence brzo, povoljno i lako...
u Mentoru pitaj kako?!


Donesi odluku:

 

Zašto odabrati Učilište Mentor:
Učilište Mentor posjeduje rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja za provedbu izobrazbe u velikom broju obrazovnih programa.
Osim izobrazbe Montiranje fotonaponskih sustava, u ponudi je preko 50 drugih programa od osposobljavanja i usavršavanja pa do prekvalifikacija i stjecanja srednjih stručnih sprema.

Skrojite listu želja ili potreba za Vas ili članove Vaše obitelji, a mi smo ovdje da obrazovanje bude, kratko, povoljno i lako...prilagođeno odraslim polaznicima.

Više o dodatnim programima:     Preuzeti ovdje
 


Edukacija je namijenjena svima zainteresiranima koji žele steći nova znanja ili usavršiti znanja za koja posjeduju određeno predznanje.
Nakon izobrazbe i položenog ispita, stjećete doživotnu licencu Monter fotonaponskih sustava.